درد سرطان

درد سرطان

درد سرطان می تواند عوامل مختصلی شامل شود. از جمله خون سرطان تحت فشار قرار گرفتن یک عصب یا قسمتهای دیگر بدن شکستگیها یا درد ناشی از درمان سرطان وجود دارد. تکنیکهای متفاوتی برای کمک به معالجه (کم کردن) دردهای جدی ناشی از سرطان شامل دردهای ناشی از درمان دارویی و تزریقات به ویژه آسیب بافت عصبی ناشی از درمان دارویی (توانایی درمان) و استفاده از پمپها با جراحی و قرار دادن آن در درون بدن برای تسکین درد ناشی از درمان دارد. باب ویژه در یک نقطه از ساب آرکنوئید می توان استفاده. در پمپهای تزریق کننده دارو که باعث ایجاد درد ناشی از تحریک رسپتورهای روی طناب نخاعی می گردد کنترل دردهای مزمن در بیمار سرطانی سودمند است. با کاهش تاثیرات جانبی برای درک بیشتر لطفا مبحث سرطان را بخوانید.

/ 0 نظر / 24 بازدید