درمان زودتر ایدز با هپاتیت سی در ارتباط است

14 دسامبر 2006 22/9/85

درمان زودتر HIV به پسرفت هپاتیت C کمک می کند:

5 شنبه 14 دسامبر (خبرهای روز سلامتی)

شروع درمان ضد رترو ویروسی HIVزودتر از زمان توصیه شده ممکن است به کنترل بهتر ویروس هپاتیت C در کسانی که به HIVهم مبتلا می باشند منجر شود این یکی از یافته های مطالعه اخیر می باشد.

محققان مرکز تحقیق AIDSدر بیمارستان عمومی ماساچوست، بوستون می گویند که عفونت همزمان هپاتیت Cو HIVیک مشکل در حال رشد می باشد.

در حالیکه بطور طبیعی سیستم های ایمنی بیشتر افراد مبتلا به ویروس هپاتیت C(HCV) قادر به کنترل این ویروس هستند، این کنترل در کسانی که مبتلا به عفونت همزمان با HIV ویروس عامل بیماری ایدز می باشند ممکن است شکست بخورد.

مطالعه دکتر آرتورکیم در یک مقاله گردآوری شده نشان می داد که بار مسئولیت جهانی روی درمان عفونتهای ویروسی مزمن زیاد است و HCVو HIVدر بین ویروس های مذکور مهم هستند.

کیم می گوید: بعلت راههای انتقال مشترک، عفونت همزمان با هر دو ویروس شایع است. متاسفانه HCVبعنوان یک عفونت فرصت طلب در حضور HIVرفتار می کند و در اشخاص مبتلا به HIVباعث بیماری و مرگ میشود. در این مطالعه 60 نفر مبتلا به عفونت همزمان HIV.HCV. 17 نفر فقط مبتلا به HCV بودند. یافته ها نشان داد که در اشخاص مبتلا به عفونت همزمان ویروسها، شروع زودتر درمان ضد رترو ویروسی ممکن است مفید باشد قبل از اینکه میزان CD4+ سلول T کمکی در سیستم ایمنی و همچنین حفظ کنترل HCV کاهش یابد.

یافته ها و نتایج در شماره دسامبر Plosmedicineمنتشر شده است.

کیم گفت: اخیراً یک مطالعه آزمایشی در سرتاسر کشور در حال انجام است که درمان زودتر HIV نتایج درمان هپاتیت C را بهتر خواهد کرد.

بخشی از این مطالعه تحقیق خواهدکردکه چگونه درمان زودتر ممکن است بر واکنش های ایمنی موثر باشد.

/ 0 نظر / 54 بازدید